STATUT PRIVATNOG UDRUŽENJA LAIKA

“TRAJNI KLANJATELJI PRESVETOGA TROJSTVA”

(prijevod Potvrđenog Statuta)

SVRHA I CILJ

Čl. 1
1. Udruženje “TRAJNI KLANJATLJI PRESVETOGA TROJSTVA” je privatno udruženje vjernika Biskupije u Trstu koje se nadahnjuje primjerom sv. Franje Asiškoga i povjerava Prečistim Rukama Blažene Djevice Marije.

2. Ono ima sjedište u Trstu, u Župi S. Giuseppe della Chiusa, u Ricmanje 26, u Opčini San Dorligo della Valle/Dolina (Trst).

Čl. 2
1. Udruženje ima slijedeće ciljeve:
a) Slijediti Isusa Krista, klanjanjem u Euharistiji
b) Pobožnost Prečistim Rukama Blažene Djevice Marije.
c) Širenje spomenute pobožnosti, osobito po molitvi Svete Krunice

PRIPADNOST
Čl. 3
1. Pripadnici se razlikuju na:
a) članove Bratstva, koji opslužuju zajednički život;
b) članove Vijenca Presvetoga Trojstva, tj. Vjernici laici koji pristupaju duhovnosti Udruženja;
c) članove Biblijsko-molitvenih zajednica “Bog je ljubav”, tj. vjernici laici koji se tjedno okupljaju radi pripreme za nedjeljnu liturgiju.
2. Svi pripadnici obvezni su provoditi primjeran kršćanski život, sudjelujući u aktivnostima Udruženja i ophodeći se ispravno pod svakim vidom, i ne u suprotnosti ciljevima, životu i strukturi vlastitog Udruženja.

Čl. 4
1. Članovima Bratstva, formalnim činom potvrđenih od Vijeća, smatraju se oni, koji su, osjetivši u svome životu Božji poziv da ga izbliza slijede, odgovorili izvornom nadahnuću što je vodilo formiranju Udruženja, te utjelovljivanjem milosnog dara, i promoviranjem razvoja na svim razinama, ustrajnim zalaganjem u postizanju ciljeva samog Udruženja, jamče i stabilnost i trajnost u vremenu.

Čl. 5
1. Kao članovi Vijenca Presvetoga Trojstva mogu se priključiti oni koji slijede duhovnost Udruženja te već barem godinu dana pripadaju biblijsko – molitvenoj Zajednici, i koji, osjećajući se pozvanima na život u veće zajedništvo i službu u Udruženju i cijeloj Crkvi, upravljaju pismenu molbu Vijeću. Vijeće, međutim, nakon prikladnog razmatranja, može tim članovima dopustiti put formacije koji će ih pripremiti za čin potpisivanja formalne pripadnosti.
2. Čin formalne pripadnosti se obnavlja iz godine u godinu i podložan je prihvaćanju i potvrdi sa strane Vijeća.

Čl. 6
1. Kao članovi Biblijsko molitvene Zajednice mogu se priključiti oni vjernici koji očituju dublju želju za upoznavanje Božje Riječi i da aktivno sudjeluju nedjeljnim liturgijskim slavljima u njihovim župama, i koji osim toga, namjeravaju sudjelovati prema njihovim mogućnostima ciljevima Udruženja.

GUBITAK STANJA PRIPADNOSTI

Čl. 7
1. Članovi mogu slobodno napustiti Udruženje pismeno izražavajući njihovu volju, direktno Upravitelju, bez potrebe drugih formalnosti.
2. U slučaju potvrđene nepravilnosti – u odnosu što je prethodno utvrđeno čl. 3, § 2 – Upravitelj, nakon što je poduzeo sve moguće mjere vođene bratskom ljubavlju i nakon prikladnog savjetovanja sa članovima Vijeća, može odpustiti članove kojima je potvrđen teški prekršaj, sa neopozivom odlukom, dajući im obavijest pismenim putem i obrazlažući im razloga.

TIJELA SLUŽBI

Čl. 8.
Tijela Udruženja su:
a) Skupština;
b) Bratstvo;
c) Vijenac Presvetoga Trojstva;
d) Vijeće;
e) Upravitelj;

Čl. 9
1. Skupština, sastavljena od svih članova Bratstva i Biblijsko Molitvene Zajednice, redovito se saziva od Upravitelja jednom godišnje radi godišnjeg izvješća o stanju Udruženja – imajući duhovno obilježje te praktično – organizacijsko, i o financijskom izvješću; saziva se međutim na izvanredno zasjedanje sa strane Upravitelja, kada on izuzeto smatra potrebnim kada je zatraženo po specifičnim statutarnim pravilima.
2. Sazivanje Skupštine treba se dogoditi na takav način da treba očito osigurati svim pripadnicima mogućnost prava sudjelovanja.

Čl. 10.
1. Odluke Skupštine se prihvaćaju u apsolutnoj većini važećih izraženih glasova i u prisutnih barem polovice plus jednog člana. U drugom sazivanju, odluka se prihvaća uvijek sa apsolutnom većinom, te je ona važeća bez obzira na broj glasača.
2. Da bi se izmjenio konstitutivni akt i statut nije potrebna kvalifikacijska prisutnost članova: ali se traži pozitivni glas dvije trećine prisutnih. Promjene će neposredno biti potvrgnute potvrdi odgovornom Ordinariju.
3. Da bi se izglasalo ukinuće Udruženja i raspodjela imovine, potreban je pozitivan glas barem tri četvrtine članova Skupštine.

Čl. 11
1. Skupština sazvana na redovnom zasjedanju izabire Vijeće i prima na znanje godišnje izvješće kao i financijsko izvješće predstavljenih od Upravitelja
2. Skupština sazvana na izvanrednom zasjedanju donosi eventualne promjene Statuta i ukinuće Udruženja.

Čl. 12
1. Vijeće je sačinjeno od 4 (četri) člana: tri iz Bratstva i jedan iz Vijenca Presvetoga Trojstva. Smatraju se izabranima koji su dobili veći broj glasova od članova Bratstva. Kod izjednačenih glasova, smatra se izabranim najstariji član po pripadnosti Udruženju; u slučaju krajnje izjednačenosti glasova izabire se najstariji po dobi.
2. Vijeće traje po službi od tri godine a njegovi članovi se mogu ponovno izabrati. U svome krilu, ono uključuje Upravitelja, Tajnika i Ekonoma.
3. Ako zbog bilo kojeg razloga nedostaje jedan član Vijeća, isto nastavlja sa službom imenovanjem dodatnog člana – s punim naslovom – ostajući u službi do isteka Vijeća.

Čl. 13
Vijeće se redovito sastaje svaka tri mjeseca a na izvanredno zasjedanje kada to Upravitelj smatra potrebnim ili je zatraženo od dva člana istoga. Upravitelj može pozvati na susrete Vijeća i druge pripadnike, bez prava glasa.

Čl. 14
1. Vijeće određuje:
Primanje članova u Bratstvo i u Vijenac Presvetoga Trojstva
Odpuštanje članova Bratstva i Vijenca Presvetoga Trojstva
Godišnje izvješće – duhovno i praktično – o stanju Udruženja i financijsko izvješće koje predstavlja Skupštini

Akte izvanrednog upravljanja

– interne propise, gdje će se – u skladu s dijecezanskim Ordinarijem u Trstu – odrediti formacijski tijek članova Bratstva određenih za sveti red;
– imenovanja, dvogodišnji mandat, Koordinatora Vijenca Presvetoga Trojstva i onih Biblijsko molitvenih Zajednica;
– svaku drugu odluku koja se odnosi na život Udruženja koja nije u specifičnoj ovlasti drugih tijela

Čl. 15
1. Upravitelj, izabran po pravu čl. 12, upravlja Udruženjem u skladu sa Statutom i zakonski je njezin predstavnik. Poštivajući Statut, u njegovoj je ovlasti redovito upravljanje Udruženjem.
2. Upravitelj može, ako to smatra prikladnim i u suglasnosti Vijeća, povjeriti posebna zaduženja jednom zamjeniku Upravitelju izabranom između članova samoga Vijeća. Takvo imenovanje ima vremenito obilježje i prestaje s ispunjenjem samog zaduženja.

Čl. 16
Tajnik vodi zapisnik Skupštine i Vijeća i čuva popis članova i knjigu zapisnika.

Čl. 17

Ekonom se, pod vodstvom Upravitelja brine za upravljanje imovinskim dobrima Udruženja, te svake godine obrađuje i predstavlja Upravitelju proračun i financijsko izvješće o prihodima i rashodima za potvrdu. On svake godine priprema i dostavlja Skupštini financijsko izvješće i godišnji proračun na odobrenje.

PRIVREĐIVANJE SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE
Čl. 18
1. Udruženje ne ide za profitom. Imovina Udruženja je sačinjena od prihoda koje proizlaze od eventualnih aktivnosti udruženja, od eventualnih darova ili doprinosa vlastitih članova ili trećih.
2. Sve posudbe članova u odnosu na Udruženje su dragovoljne.

ODNOSI SA ORDINARIJIMA
Čl. 19
1. Udruženje priznaje svoju pripadnost zajedništvu Katoličke Crkve i njezinoj hijerarhijskoj strukturi, u skladu s Učiteljstvom Crkve i s njezinom disciplinom, posebno u skladu s kann. 298-300, 304-311 te 321-329 Kanonskoga Prava. Udruženje u potpunosti usvaja spasenjsko poslanje Crkve, u duhu poslušnosti i zajedništvu s Ordinarijima i Rimskim Prvosvećenikom.
2. U skladu s važećim zakonskim propisima, Udruženje je podvrgnuto praćenju dijecezanskog Ordinarija u Trstu. Kako je predviđeno po kan 324 § 2 Kanonskoga Prava, po Vijeću će se odredit duhovnog Savjetnika koji se izabire između svećenika pripadnika samog Udruženja. Vijeće će čim prije zatražiti potvrdu od dijecezanskog Ordinarija u Trstu.

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE
Čl. 20
Što se tiče nepredviđenog u ovom Statutu, vrijede odredbe Kanonskoga Prava i onoga što je utvrđeno talijanskim zakonima glede vjerničkih udruženja.

Trst, 15 listopada 2013.

+ Giampaolo Crepaldi

Biskup u Trstu